สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (OCPB Intranet)

* การเข้าใช้งานระบบ Intranet ให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน
เดียวกันกับระบบการตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต

* การเข้าใช้งานระบบ Intranet ให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่านเดียวกันกับระบบการตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
e-Mail : webmaster@ocpb.mail.go.th